Våra stadgar

Stadgar för "Tent of Nations i Sverige"
antagna vid konstituerande möte på Halmstads bibliotek 2011-11-15

 

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är ”Tent of Nations i Sverige”

§ 2 Medlemskap 

Den som är intresserad av föreningens ändamål kan bli medlem genom att erlägga en av årsmötet fastställd årsavgift.

Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen.

 

§ 3 Ändamål  
Tent of Nations i Sverige skall stödja'
-  "Tent of Nations" i Nahalin, SV om Betlehem, ett kristet  
    palestinskt freds- och försoningsprojekt med mottot "Vi
    vägrar att vara fiender" samt
-  "Al-Quds charitable society for disabled and special
     education" (Jerusalems välgörenhetssällskap för
    handikappade och för specialundervisning) i Shu'fat camp, 
    flyktingläger i NO Jerusalem.
 

§ 4 Verksamhet  

Föreningen skall sprida information om de två mottagarna i §3 och deras behov av understöd samt verka för att medel samlas in i Sverige för att bidra till dessa behov.
Insamlade medel skall till 100% gå till mottagarna, antingen i form av pengar eller i form av efterfrågade varor och skall fördelas lika om inte givarna har specificerat gåvan till en av de två.

 

§ 5 Styrelse  

Föreningens styrelse skall bestå av minst 3 ledamöter.

Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, utses av årsmötet för en tid av ett år.

Styrelsens övriga 2 ledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år.

Varje år sker val av en av dessa ledamöter.

Föreningens kassör väljes av årsmötet för en tid av ett år och skall vara ständigt adjungerad i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

§ 6 Säte och firmateckning

Föreningens styrelse har sitt säte i Sverige

Föreningens firma tecknas av styrelsens ordf. och föreningens kassör var för sig, eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 7 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 8 Revisorer

Årsmötet utser för en tid av ett år en revisor samt en revisorsuppleant.

§ 9 Årsmöte 
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Vid detta möte skall följande ärenden behandlas:
1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två 
      protokolljusterare.
2.   
Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd.
3.   
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
4.  
Styrelsens årsberättelse med årsbokslut för föregående 
      års verksamhet.
5.  
Fastställande av i årsbokslutet intagna resultat- och
      balansräkningar för föregående års
verksamhet.   
6.   Revisorernas berättelse.
7.  
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8.  
Val av ordförande i styrelsen, tillika föreningens
      ordförande, för ett år. 
9.   Val av en ledamot i styrelsen för två år.
10. Val av kassör för ett år.
11. Val av revisor och en revisorssuppleant för ett år.
12.
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.
13.
Utseende av valberedning.
14. Ärenden som väckts av styrelsen eller av medlemi 
      föreningen och som upptagits i kallelsen.
15. Vid lika röstetal gäller den mening, som årsmötets
       ordförande biträder, utom vid val, då lotten avgör.

 

§ 10 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner skäl till detta eller om det begärs av minst hälften av föreningens medlemmar.

 

§ 11 Kallelse  

Kallelse till möte med föreningens medlemmar utfärdas via brev eller e-mail av styrelsen. Kallelse skall ske senast två veckor före mötet.

 

§ 12 Ändring av stadgarna 

För ändring av stadgarna erfordras samstämmiga beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Beslut om ändring av stadgarna skall fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster.

 

§ 13 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Av dessa möten skall ett vara årsmöte.

I händelse av föreningens upplösning skall hela dess behållning användas i enlighet med föreningens ändamål. Skulle detta inte vara möjligt äger den vid föreningens upplösning fungerande styrelsen att bestämma om medlens användning.

Senaste kommentarer

04.11 | 12:30

Fint att läsa Gunnars rapport under'Aktuellt' från deltagande på plats i 100årsfirandet i maj och dess breda program.TentofNations lever och är värt allt stöd!

21.11 | 18:55

Dear Friends of tent of nations, Sweden. It's wonderful to hear that you are at work for a common cause. I am director of FOTON North America. BiLL Plitt

26.05 | 09:48

Se mitt inlägg om saken i Gästboken, 26.5. Borde ha varit här under Kommentarer, men...

23.05 | 17:10

Otroligt upprörande detta övergrepp,utplåna 10 årig nyodling av 1500 fruktträd trots även Högsta Domstolens deklaration.Kan påven förmås besöka TentofNations?